ALGEMEEN

De overheid heeft wetten opgesteld voor psychologische behandelingen (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, beroepsgeheim, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. U kunt hier meer over lezen in de cliëntenfolder van de LVVP (http://lvvp.info.nl). 

 

WET BIG

Wet BIG staat voor Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en heeft tot doel de kwaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Ik sta in het BIG register geregistreerd als Klinisch psycholoog (6905963625) en als Psychotherapeut (89059636916). De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening. Hierdoor ben ik gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en val ik onder het tuchtrecht van de Wet BIG. Voor meer informatie:

www.bigregister.nl

 

WGBO

WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener. In de WGBO is een aantal regels vastgelegd:

• Het recht op informatie door de hulpverlener

De behandelaar moet een cliënt vertellen wat er met hem aan de hand is. Hij moet dit in begrijpelijke woorden doen. De cliënt krijgt informatie over de aandoening en de behandeling die de behandelaar voorstelt. Daarbij moet hij vertellen of er nog andere manieren zijn om de aandoening te behandelen. eventueel verwijst de behandelaar door naar een andere praktijk indien dit beter aansluit op de hulpvraag. De behandelaar legt uit wat hij met de behandeling wil bereiken, hoe lang die zal duren en hoe groot de kans is dat de behandeling werkt. De behandelaar hoeft niet altijd alles vertellen. Als hij denkt dat bepaalde informatie schadelijk is, zal hij die informatie achterhouden.


• Toestemming voor behandeling en inzage in het dossier 

Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet u toestemming geven voor de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Uw kind en u hebben, met elkaars toestemming, recht op inzage in het dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders. Dat betekent ook dat alleen met toestemming van de jongere informatie of inzage in het dossier mag worden gegeven aan ouders of anderen. Meer informatie kunt u hieronder downloaden.

kinderen_hun_ouders_en_patintenrechten_54-9.pdf


• Recht op privacy

Zorgverleners zijn verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Tijdens de behandeling moet de privacy gewaarborgd zijn. Het medisch beroepsgeheim geldt in principe ook na overlijden. De algemene bewaartermijn van een dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. Er zijn echter uitzonderingen op de algemene bewaartermijn van 15 jaar.

Voor het inzien van het  privacystatement kunt u hieronder klikken

Privacystatement @Manon.docx

 

  • Plichten

Naast rechten hebben cliënten ook plichten: de cliënt brengt de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt werkt zoveel mogelijk met de zorgverlener mee en volgt adviezen op.

 

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Elke vrijgevestigde Klinisch psycholoog/Psychotherapeut is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Met het lidmaatschap van de LVVP voldoe ik aan die wettelijke plicht. Wanneer u klachten heeft over de bejegening of over de behandeling die ik geef dan probeer ik die eerst in gesprek met u op te lossen. Wanneer het niet lukt dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP.  De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient de cliënt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. Psychotherapeuten en Klinisch psychologen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht.